Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand

Meditatie 31-08-2020: Onze tijd in Gods hand

Onze tijd in Gods hand

“In Uw hand liggen mijn lot en mijn leven”. (Psalm 31:16)
Koning David, die deze woorden door de Heilige Geest geschreven heeft, wijst ons op een beslissende waarheid in zijn en in ons leven: Mijn tijd is in de hand van de levende God.
Dat geldt voor het begin van mijn leven: Hij alleen is Schepper van alles wat leeft en schenkt ons het leven. Hij heeft ons in het leven geroepen. Nog voordat aarde en hemel geschapen zijn heeft Hij ons leven bepaald. Hij alleen gaat over elke dag en elk uur van ons leven en ons sterven. Wij mensen kunnen geen el toevoegen aan de lengte van ons leven. Ons leven, ons begin en ons einde, verjaardag en sterfdag, zijn in de hand van de levende God. David verwijst daarna ook in een andere psalm: “U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven., wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dag zeer goed. In het verborgene ben ik gemaakt, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten.” (Ps 139)

Dat is de waarheid van het leven voor alle mensen. Wij zijn geen toevallige speling van de natuur maar gewilde schepselen van de Schepper en Hij is Heer over leven en dood, tijd en eeuwigheid.
Belangrijk is het daarom niet zo te leven als de rijke dwaas in Lukas 12: 13-21.
Door het geloof mogen we zeggen: U bent mijn Heer, in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven!
Wie met een gelovig hart God als Heer aanvaardt die mag vol van hoop leven, ook al is de laatste maanden veel ongewis geworden en is er ook voor de komende maanden veel onzeker.
David heeft vreselijke dingen moeten doorstaan: vervolgd door vijanden, verlies van lichamelijke krachten en veel verdriet. Dat brengt hij voor God in Psalm 31.

Maar ondanks dat is hij zich ten diepste bewust ervan dat niets buiten zijn God omgaat en dat zijn lot en zijn leven ligt in de handen van God. Omdat hij dat weet heeft hij troost en moed voor de toekomst. God is voor allen die in Hem geloven in Christus aan het kruis gegaan, heeft in liefde tot hen zijn handen laten doorboren, de handen die hemel en aarde gemaakt hebben, de handen die Hij beschermend en zegenend boven allen houdt die in Hem geloven.

Wanneer onze tijd in zijn handen hier op aarde eindigt dan schenkt de Here hen die Hem verwachten een nieuwe heerlijke tijd bij Hem. Zijn hand leidt de zijnen in heerlijke eeuwigheid.
Beleid jij het ook? Ik vertrouw op U, Here, in Uw hand liggen mijn lot en mijn leven!
Onze Here en Heiland, de God die je leven in zijn handen houdt zegene en behoede u en jou!
Ds. G.J. Röben